En bankgaranti är en finansiell överenskommelse där en bank utfärdar en garanti eller löfte om betalning till en tredje part på uppdrag av dess klient om klienten inte uppfyller sina åtaganden eller förpliktelser. Detta är en form av säkerhet som används i olika ekonomiska och affärssituationer för att minska risken för en transaktionspartner.

Här är några grundläggande aspekter av vad en bankgaranti innebär:

 1. Utfärdande bank:
  • Banken som utfärdar garantin kallas utfärdande bank. Det är denna bank som ger ett skriftligt åtagande att betala en viss summa pengar till den angivna mottagaren om villkoren i garantin inte uppfylls.
 2. Mottagande part:
  • Mottagaren av bankgarantin är den part som har rätt att kräva betalning om det uppstår ett avtalsbrott från klientens sida. Det kan vara en säljare, entreprenör eller någon annan som ingår i en affärstransaktion med klienten.
 3. Klienten:
  • Klienten är den part som begär att banken utfärdar garantin. Det kan vara en företagskund som är involverad i en affärstransaktion och som vill ge en extra nivå av säkerhet till den andra parten.
 4. Syften och användning:
  • Bankgarantier används i olika sammanhang, inklusive internationell handel, entreprenadsavtal, hyresavtal och andra affärsavtal. De ger en form av trygghet för parterna i affärstransaktionen.
 5. Typer av bankgarantier:
  • Det finns olika typer av bankgarantier, inklusive prestation- och betalningsgarantier. En prestationgaranti säkerställer att en viss prestation fullföljs enligt avtal, medan en betalningsgaranti åtar sig att betala en specifik summa pengar om avtalsvillkoren inte uppfylls.
 6. Tidsbegränsning:
  • Bankgarantier har vanligtvis en begränsad giltighetstid. Om den inte används eller förlängs inom denna period blir den ogiltig.
 7. Kostnader:
  • Att få en bankgaranti är inte gratis. Banken tar ut avgifter eller provision för att utfärda och underhålla garantin. Avgifterna varierar beroende på garantins belopp och komplexitet.
 8. Internationella handelstransaktioner:
  • Bankgarantier är särskilt vanliga inom internationell handel där parterna kanske inte har en etablerad affärsrelation och där garantin fungerar som en form av säkerhet för att bygga förtroende.

Det är viktigt att notera att bankgarantier är juridiskt bindande dokument som ska utfärdas noggrant i enlighet med de överenskomna villkoren. Eventuella tvister eller problem som uppstår måste hanteras i enlighet med garantins specifika villkor och tillämplig lagstiftning.